نمونه رایگان قرارداد پیچ رولپلاک نمای ساختمان

نمونه رایگان قرارداد پیچ رولپلاک نمای ساختمان

قرارداد پیچ و رولپلاک نما: ماده ۱: طرفین قرارداد: کارفرما آقای … فرزند … به شماره ملی … و شماره تماس … می باشد. آدرس کارفرما، مطابق با ساختمان محل اجرای پیچ و رولپلاک نما است که در ماده ۲ قرارداد اعلام شده است. پیمانکار شرکت … به نمایندگی آقای … فرزند … به شماره ملی …. و شماره تماس … به آدرس … می‌باشد. ماده ۲: موضوع قرارداد: موضوع قرارداد شامل اجرای پیچ و رولپلاک نما روی قسمتی از نمای ساختمان مسکونی به آدرس … می باشد. اجرای پیچ و رول پلاک روی نوار ابزارکاری شده به طول تقریبی ده متر از نمای شمالی بین طبقات مسکونی سوم و چهارم ساختمان و همچنین نوار بالای بالکن نمای جنوبی طبقه چهارم مسکونی به طول تقریبی دو متر انجام خواهد شد. ماده ۳: مدت قرارداد: این قرارداد از تاریخ ……………………………. نافذ بوده و پیمانکار متعهد است در مدت ………. روز تقویمی نسبت به انجام کار و تحویل آن به کارفرما اقدام نماید. هر روز تاخیر در تحویل کار سبب کسر ۱۰% از مبلغ پرداختی به پیمانکار بابت جریمه تاخیرات می گردد. ماده ۴: مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد بصورت سرجمع معادل …………………………… ریال می باشد که ۳۰% به عنوان پیش پرداخت در ابتدای کار و الباقی پس از انجام کار و تحویل به کارفرما قابل پرداخت می باشد. لازم به توضیح است که پیمانکار پس از بازدید پروژه و بررسی تمام عوامل اثرگذار بر انجام عملیات موضوع قرارداد نسبت به پذیرش مبلغ مذکور اقدام نموده و هیچ گونه ادعایی بابت افزایش هزینه کار از ایشان قابل قبول نخواهد بود. ماده ۵: تعهدات طرفین: پیمانکار موظف است موضوع عملیات قرارداد را به هزینه خود، بیمه مسئولیت مدنی نماید و مستندات آن را پیش از انجام کار به کارفرما تحویل دهد. پرداخت مبلغ پیش پرداخت از سوی کارفرما منوط به تحویل بیمه نامه می باشد. استفاده از تجهیزات ایمنی همانند کمربند و کلاه ایمنی، الزامی می باشد. جبران هرگونه آسیب مالی و یا جانی ناشی از انجام موضوع قرارداد که برای عوامل پیمانکار یا اشخاص ثالث و یا ساختمان رخ دهد بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. پیمانکار عدم جداشدگی سنگ های نما در بخش های اجرا شده پیچ و رولپلاک نما را به مدت ۱۰ سال ضمانت نموده و جبران خسارت هرگونه حادثه جانی یا مالی ناشی از سقوط سنگ از بخش های مذکور را بر عهده می گیرد. تامین آب و برق مورد نیاز پای کار بر عهده کارفرما می باشد. کارفرما درصورت انصراف از انجام قرارداد باید ۲۰ % از مبلغ کل قرارداد را به عنوان خسارت به پیمانکار تعدیل نماید. کارفرما متعهد می باشد مبلغ قرارداد را بلافاصله پس از اتمام کار نقداً به پیمانکار پرداخت نماید. نزولات جوی به مدت قرارداد اضافه می شود و قسمت های آسیب دیده ناشی از آن مجزا از این قرارداد می‌باشد. تامین غذای روزانه کارکنان (شامل صبحانه و ناهار) بر عهده کارفرما است. تهیه سنگ و چسب سنگ به مساحت تقریبی ۰٫۵ متر مربع بر عهده کارفرما می باشد که نصب آن بر عهده پیمانکار بوده و در مبلغ قرارداد لحاظ شده سات. ماده ۶: تغییرات: در صورت خواست کارفرما مبنی بر کارهای اضافی، هزینه آن با توافق طرفین به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد. ماده ۷: حل اختلاف: هرگونه موارد اختلاف ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل شده و در صورت عدم توافق طرفین از طریق نزدیکترین مرجع قضایی به محل اجرای موضوع قرارداد قابل پیگیری خواهد بود. ماده ۸: نسخ قرارداد: این قرارداد در ۸ ماده و ۲ نسخه تنظیم گردیده است و هرکدام حکم واحد را دارا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید