اهمیت بازدید نمای ساختمان

اهمیت بازدید نمای ساختمان
اهمیت بازدید نمای ساختمان

اهمیت بازدید نمای ساختمان قبل از دریافت نماشویی و سایر خدمات توسط پیمانکار، در ادامه توجه شمارا به ۷ مورد از ویژگی‌های انکارناپذیر انجام بازدید از محل پروژه قبل از واگذاری خدمات به پیمانکار جلب می‌نماییم.

شاید برای ما پیش‌آمده باشد که نیاز به دریافت خدمات خاصی در ارتفاع و یا نمای ساختمانمان داشته باشیم، اما اولین گام ما برای واگذاری خدمات چیست، و رعایت آن چه اهمیتی دارد.
گام اول ما برای واگذاری خدمات نمای ساختمان و یا کار در ارتفاع درخواست بازدید پیمانکاران موردنظرمان از شرایط و موقعیت پروژه است.
اهمیت این موضوع به‌اندازه‌ای زیاد است که کوتاهی در این مورد می‌تواند ضررهای مالی و افت کیفیت نهایی خدمات دریافتی را برای ما به همراه داشته باشد.

اهمیت بازدید نمای ساختمان در چیست

اهمیت بازدید نمای ساختمان بیشتر در چند موضوع است که در فهرست زیر به آن اشاره شده است.

اهمیت بازدید قبل از دریافت خدمات نما

ویژگی‌های بازدید

  • اولین مواجهه حضوری و ارزیابی اولیه جهت انتخاب پیمانکار مطابق با اولویت‌های شما.
  • بررسی شرایط پروژه توسط پیمانکار، ازنظر ایمنی و اجرای خدمات، مطابق با درخواست شما و استانداردهای کار در ارتفاع.
  • دریافت قیمت مقطوع از پیمانکار بدون افزایش قیمت در حین کار و انتهای کار.
  • دریافت پیشنهادها و راهکارهای جایگزین و مفید، از پیمانکار برای تصمیم‌گیری بهتر.
  • سرعت در اجرای خدمات به دلیل آمادگی قبلی پیمانکار با توجه به رؤیت شرایط و نیازهای پروژه، برای تجهیز کارگاه.
  • افزایش کیفیت نهایی خدمات به دلیل آمادگی قبلی پیمانکار و تدارک و تأمین مناسب‌ترین ملزومات مرتبط.
  • کنترل بهتر و دقیق‌تر عملکرد پیمانکار در طول مدت‌زمان اجرای خدمات مطابق با نظرات کارشناسی اولیه پیمانکار.

سخن آخر در خصوص اهمیت بازدید

همان‌طور که در فهرست بالا به آن اشاره‌شده تا حدودی اهمیت بازدید نما قبل از سپردن خدمات کار در ارتفاع و یا نمای ساختمانمان برای ما آشکارشده، و رعایت این موضوع می‌تواند اولین اقدام ما برای سپردن حرفه‌ای خدماتمان به هر پیمانکار واجد شرایط، باشد.


دیدگاهتان را بنویسید