نیروگاه حرارتی طوس، هر دو دودکش‌های این نیروگاه حرارتی تولید برق، با ارتفاع 100 متر برای نخستین بار با استفاده از تکنیک دسترسی با طناب رنگ‌آمیزی شد.