هلدینگ رایزکو ( شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز) نیز پروژه ای دیگر از مشترکین این شرکت است که در زمینه شستشوی نمای ساختمان با این مجموعه مرتبا همکاری دارد.