شرکت مدیران خودرو نیز از مشترکین این شرکت است که عملیات نماشویی دفتر مرکزی آن توسط این شرکت انجام پذیرفته است.