ایستگاه  راه‌آهن تهران توسط عوامل اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود با متراژ تقریبی 20 هزار مترمربع انجام و تحویل کارفرما گردید