اگر متراژ نمای ساختمان شما کمتر از 200متر مربع باشد این بخش مختص شما نیست
جمع کل تومان