شستشوی نمای سنگی و شیشه های رستوران شرکت طراحی مهندسی انرژی در تاریخ 1397/12/17 توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود به پایان رسید. قسمت های سنگی نما بوسیله واترجت شستشو داده شد و در بعضی از قسمت ها از دستگاه فرز نیز استفاده شد و شستشوی شیشه های نمای رستوران به روش سنتی و بوسیله ی ابر و طی انجام پذیرفت و رضایت کامل کارفرما را در پی داشت

تاریخ انتشار خبر: 1397/12/18 11:47

برخی از مشتریان این شرکت