رنگ آمیزی قسمت های چوبی نمای ساختمان شرکت اعتماد تجارت میثاق امروز 1397/12/13 امروز توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود آغاز گردید. نمای این ساختمان چند روز پیش توسط تیم اجرایی شستشو شده بود و به دلیل این که برای اعمال رنگ چوب باید کامل باید قسمت های چوبی خشک میشد،اجرای رنگ آمیزی به امروز موکول گردید.

تاریخ انتشار خبر: 1397/12/13 15:51

برخی از مشتریان این شرکت