قرارداد شستشوی فصلی نمای ساختمان دنیای فرش واقع در جاجرود به امضاء رسید. طبق این قرارداد سالیانه 4 مرتبه و ابتدای هر فصل نمای ساختمان دنیای فرش توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود شستشو خواهد شد.

تاریخ انتشار خبر: 1397/10/16 11:12

برخی از مشتریان این شرکت