طی قراردادی که توسط مدیریت شرکت تحکیم صنعت صعود و شرکت هنکل -پاک وش به امضاء رسیده شستشوی فصلی نمای ساختمان اصلی شرکت هنکل-پاک وش به شرکت تحکیم صنعت صعود واگذار گردید

تاریخ انتشار خبر: 1397/10/12 14:02

برخی از مشتریان این شرکت