اجرای  شست وشوی پنجره های برج ساسان توسط تیم اجرایی شرکت تحکیم صنعت صعود

تاریخ انتشار خبر: 1397/09/12 12:28

برخی از مشتریان این شرکت