فرم ها - درخواست بازدید از پروژه

نهایتا"ظرف24ساعت از لحظه ارسال فرم بازدید پروژه های داخل تهران وحومه به صورت رایگان توسط کارشناسان شرکت بازدید خواهد شد وبعداز گذشت 2ساعت از بازدید پیش فاکتور طبق درخواست شما ارسال خواهد شد
پروژه های واقع در شهرستان می بایستی با هماهنگی وبا هزینه کارفرما مراحل بازدید آن انجام پذیرد ویا با استفاده از تلگرام ویا ایمیل اطلاعات دقیق وتصاویر کامل از محل پروژه به این شرکت ارسال گردد ودر صورت مبهم بودن اطلاعات بازدید از محل الزامی است

نام ونام خوانوادگی : *

تلفن ثابت :

تلفن همراه : *

نشانی دقیق پروژه : *

توضیحات اختیاری :

کد امنیتی : *


برخی از مشتریان این شرکت